Menu

Princ iz Eleja 550x50

A+ A A-

Kontakt informacije 

Adresa Trg pravde br.10
76100 Brčko
Bosna i Hercegovina 


Telefon 049/216-499
049/216-194 (fax)

Email This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it Ova email adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili Javascript 


JIB 4600067920009 Konačna odluka arbitražnog Tribunala za oblast Brčko sa Aneksom, koja je donesena 05.03.1999. godine, sastavni je dio Dejtonskog mirovnog sporazuma, parafiranog 21.11.1995. godine u Dejtonu i potpisanog 14.12.1995. godine u Parizu, obavezujući je dokumenat za Brčko distrikt BiH, oba Entiteta i državu BiH.

U paragrafu Konačne arbitražne odluke uređuje se da je: ”Osnovni koncept da se stvori jedinstvena, unitarna, multietnicka demokratska vlada koja će se u suštini sastojati od: a) Skupštine distrikta, zakonodavnog tijela čije se članstvo bira putem demokratskih izbora koje zakazuje Supervizor, b) Izvršnog odbora kojeg bira Skupština, c) nezavisnog sudstva koje se sastoji od dva suda - prvostepenog i drugostepenog, d) ujedinjene policije pod jedinstvenom komandnom strukturom, sa istovjetnim uniformama i oznakama, potpuno nezavisne od policijskih struktura u entitetima.”

Osnovni sud Brčko distrikta BiH realiziran je 01.04.2001. godine u skladu sa Statutom Brčko distrikta BiH i Zakona o sudovima Brčko distrikta BiH. Prema Zakonu o sudovima Brčko distrikta BiH, Osnovni sud Brčko distrikta BiH se osniva za područje Brčko distrikta BiH, čije je sjedište u gradu Brčko. Osnovni sud Brčko distrikta BiH je smješten u zgradi bivšeg garnizona u kojoj su smješteni još i Apelacioni sud Brčko distrikta BiH, Javno tužilaštvo Brčko distrikta BiH, Pravosudna komisija Brčko distrikta BiH i Kancelarija za pravnu pomoć Brčko distrikta BiH.

Osnovni sud Brčko distrikta BiH ima 15 sudija i predsjednika suda. Po pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, koji donosi predsjednik, a primjenjuje se nakon dobijanja saglasnosti od Pravosudne komisije Brčko distrikta BiH, utvrđeno je da sud, pored nosilaca pravosudnih funkcija, ima 61 lice zaposleno na ostalim poslovima, uz napomenu da je administrativno-tehničko osoblje zajedničko i za Osnovni i Apelacioni sud Brčko distrikta BiH.

Sud ima 10 sudnica koje su opremljene najsavremenijom opremom za tonsko snimanje rasprava i pretresa. Predsjednik suda rukovodi radom suda, a sudsko osoblje je dužno da savjesno i nepristrasno vrši svoje poslove i čuva ugled suda u skladu sa Zakonom i Etičkim kodeksom zaposlenih u Pravosuđu Brčko distrikta BiH.  


TUŽILAŠTVO

Za komunikaciju sa ovom institucijom možete koristiti sledeće podatke:


Adresa: Trg pravde 10, 76100 Brčko 

Radno vrijeme: 07:30 - 16:00 sati 

Telefoni: 049/217-227 (centrala)
049/217-465 (Javni tužilac) 

Fax: 049/219-088 

e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it Ova email adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili Javascript 


Javno tužilaštvo Brčko distrikta BiH je pravosudna institucija sudske vlasti Brčko distrikta BiH, koju još čine Pravosudna komisija Brčko distrikta BiH, Apelacioni sud Brčko distrikta BiH, Osnovni sud Brčko distrikta BiH i Kancelarija za pravnu pomoć Brčko distrikta BiH.

Statut Brčko distrikta BiH, kao najviši pravni akt, u glavi V - sudovi i javno tužilaštvo, poglavlje B - javno tužilaštvo, član 63. propisuje:

Javno tužilaštvo je nezavisno od sudstva i policije distrikta, 
Javno tužilaštvo goni počinioce krivičnih djela i obavlja ostale funkcije nepristrasno u skladu sa Ustavom i zakonima Bosne i Hercegovine, ovim Statutom i zakonima distrikta, 
Osnivanje, organizacija i nadležnost Javnog tužilaštva se utvrđuju zakonom.
Statutom zagarantovana nezavisnost ove institucije je potencirana i odredbama Zakona o javnom tužilaštvu Brčko distrikta BiH u kojem se propisuje da je «Javno tužilaštvo Brčko distrikta BiH nezavisan organ Brčko distrikta BiH» (član 1.) odnosno «nijedna osoba niti organ nemaju pravo da upućuju, naređuju ili utiču na Javno tužilaštvo u vršenju njegove funkcije» (član 2.).

Kada je riječ o nadležnostima, pomenuti Zakon o Javnom tužilaštvu propisuje da «Javni tužilac goni počinioce krivičnih djela, određenih prekršaja i privrednih prestupa kao što je predviđeno zakonom« (član 7.) odnosno «Javni tužilac, u procesu istrage krivičnih djela i u postupku gonjenja počinilaca krivičnih djela rukovodi, nadgleda i ako je neophodno vrši istragu krivičnih djela» (član 8.).

Javno tužilaštvo je osnovano kako bi postupalo na cjelokupnom teritoriju Brčko distrikta BiH gdje ostvaruje potpunu i nepodijeljenu nadležnost. To znači preduzimanje svih radnji iz djelokruga rada ove institucije pred oba suda Brčko distrikta BiH, u prvostepenom i drugostepenom postupku kao i u postupku po vanrednim pravnim lijekovima

Copyright (c) 2006-2020 portal InfoBrcko.com Sva prava zadržana. Sadržaji objavljeni na portalu InfoBrcko.com se mogu prenositi uz obavezno navođenje izvora i linka na orginalni tekst. info@infobrcko.com