Menu

vodoravno

Objavljujemo komplet otpužnicu protiv Ismeta Dedeić Istaknuto

Ismet Dedeic optuznica fotoIz Osnovnog suda Brčko distrikta BiH portalu "infobrcko.com" juče je potvrđeno da je protiv aktuelnog šefa Odjela za urbanizam Vlade Brčko distrikta BiH Ismeta Dedeić podignuta optužnica.

 

Osnovni sud Brčko distrikta BiH dana 6. jula 2016. godine potvrdio je navedenu optužnicu kojom se prvooptuženom Ismetu Dedeić stavlja na teret da je radnjama bliže opisanim u optužnici počinio krivična djela -protivzakonito posredovanje- iz člana 376. stav 2 i -zloupotreba položaja ili ovlašćenja- iz člana 377. stav 1, u vezi sa članom 55. Krivičnog zakona Brčko distrikta BiH, dok se drugooptuženoj G.LJ.Đ. stavlja na teret da je počinila krivično djelo -zloupotreba položaja ili ovlašćenja- iz člana 377. stav 1. Krivičnog zakona Brčko distrikta BiH.

 

Portal "infobrcko" objavljuje komplet optužnicu koja je dostupna i na zvaničnoj web stranci Tužilaštva Brčko distrikta BiH.

 

BOSNA I HERCEGOVINA

BRČKO DISTRIKT BIH

TUŽILAŠTVO/TUŽITELjSTVO

BRČKO DISTRIKTA BiH

Broj: T18 0 KTK 0010068 16

Brčko, 30.06.2016. godine

 

Na osnovu člana 35. stav 1. tačka h) i člana 226. stav 1. Zakona o krivičnom postupku Brčko Distrikta BiH, p o d i ž e m:

 

O P T U Ž N I C U

 

Protiv:

 

1.DEDEIĆ ISMETA ... rođenog ... 1947. godine u mjestu Rožaj Crna Gora ***

2.GABRIJELA LJOLJIĆ-ĐURĐEVIĆ ...1979.godine u Bosanskom Šamcu***

 

što su :

 

Dedeić Ismet

 

1. U periodu od 03.01.2015.godine pa do 27.05.2015.,postupajući kao šef Odjeljenja za prostorno planiranje i imovinsko pravne poslove Vlade Brčko distrikta BiH, znajući da je H.M. podnio zahjtev za legalizaciju za izvedeno nadziđivanje i dogradnju potkrovlja postojećeg stambenog objekta na parcelama označenim kao k.č. broj 1665/1, 1665/2, 1664/1, 1664/7, 1664/8 KO Brčko I u urbanom području naselja „Kolobara“, u Brčkom,vršio uticaj,neposrednom komunikacijom, na podređenog službenika K.M. ... službe za urbanizam ,Pododjeljenja za Urbanizam i zaštitu okoline u Odjeljenju za prostorno planiranje i imovinsko pravne poslove Vlade Brčko distrikta BiH koja je službeno postupala po zahtjevu H.M., a nakon što je M. vratio nacrt rješenja koji je ona sačinila u kojem je odbijen zahtjev H.M.,da ista u okviru svojih ovlaštenja sačini nacrt Rješenje kojim će H.M. odobriti izdavanje lokacijskih uslova za izvedeno nadziđivanje i dogradnju potkrovlja postojećeg stambenog objekta u kojem će se pozvati isključivo na Prostorni plan Brčko distrikta BiH 2007-2017,iako je znao, da spomenuti prostorno planski dokument, shodno članu 46 i članu 47. Zakona o prostornom planiranju i građenju Brčko distrikta BiH, te članu 3. stav 2. Pravilnika o postupku,načinu i uslovima izdavanja lokacijskih uslova ne može biti osnov za donošenje navedenog rješenja jer su za područje na kome se nalazi predmetno zemljište i objekat na snazi bila dva dokumenta nižeg reda i to Izmjena i dopuna Urbanističkog plana Grada Brčko i Regulacioni plan stambenog naselja „Kolobara II“ prema kojima je na navedenoj lokaciji i to na parcelama označenim 1665/2,1664/1 K.O. Brčko I, predviđeno kao plansko rješenje izgradnja dijela ulice M.Ibrahimovićbega(spoj kružnog toka kod bolnice sa mostom preko rijeke Brke u Rosuljama)

dakle koristeći svoj službeni položaj u institucijama u Brčko distriktu Bosne i Hercegovine posredovao da se učini službena radnja koja se ne bi smjela učiniti

 

2. Dana 27.05.2015.godine, postupajući kao šef Odjeljenja za prostorno planiranje i imovinsko pravne poslove Vlade Brčko distrikta BiH, donio Rješenje o izdavanju lokacijskih uslova H.M. broj UP-I-22-000509/15 za izvedeno nadziđivanje i dogradnju potkrovlja postojećeg 1 stambenog objekta na parcelama označenim kao k.č.broj 1665/1,1665/2,1664/1,1664/7,1664/8 KO Brčko I u urbanom području naselje „Kolobara“, u Brčkom ,zasnivajući isto isključivo na Prostornom planu Brčko distrikta BiH 2007-2017 stambeno naselje „Kolobara“ iako je znao da spomenuti prostorno planski dokument, shodno članu 46 i članu 47 Zakona o prostornom planiranju i građenju Brčko distrikta BiH,te članu 3. stav 2. Pravilnika o postupku,načinu i uslovima izdavanja lokacijskih uslova ne može biti osnov za donošenje navedenog rješenja jer su za područje na kome se nalazi predmetno zemljište i objekat na snazi bila dva dokumenta nižeg reda i to Izmjena i dopuna Urbanističkog plana Grada Brčko i Regulacioni plan stambenog naselja „Kolobara II“ ,prema kojima je na navedenoj lokaciji i to na parcelama označenim 1665/2,1664/1 K.O. Brčko I,predviđeno kao plansko rješenje izgradnja dijela ulice M.Ibarahimovićbega (spoj kružnog toka kod bolnice sa mostom preko rijeke Brke u Rosuljama) čime je, na opisani način H.M. pribavio korist u vidu sticanja lokacijskih uslova za izvedeno nadziđivanje i dogradnju potkrovlja postojećeg stambenog objekta a da za to nije bilo zakonskih uslova.

 

3. Dana 13.05.2015.godine ,postupajući kao šef Odjeljenja za prostorno planiranje i imovinsko pravne poslove Vlade Brčko distrikta BiH, donio Rješenje o izdavanju lokacijskih uslova preduzeću ... d.o.o Brčko broj UP-I-22-001210/15 za izvedene radove na postavljanju montažno/demontažne konstrukcije za ljetnju baštu u funkciji ugostiteljskog plutajućeg objekta i privremenog zauzimanja dijela javne površine na parceli označenoj kao k.č.broj 14/1 KO Brčko I stambeno naselje „Kolobara“, svjesno ne navodeći u istom obavezu podnosiocu zahtjeva pribavljanja odobrenja za građenje,prije otpočinjanja korištenja predmetne odobrene površine iako ova vrsta objekta shodno članu 95 Zakona o prostornom planiranju i građenju Brčko distrikta BiH,nije izuzeta iz obaveze pribavljanja odobrenja za građenje,a znajući da je dana 23.04.2015.godine povodom iste upravne stvari donio Rješenje o izdavanju lokacijskih uslova preduzeću ... d.o.o Brčko broj UP-I-22-000592/15 koje je sadržavalo obavezu podnosiocu zahtjeva pribavljanja odobrenja za građenje,prije otpočinjanja korištenja predmetne odobrene površine čime je,na opisani način spomenutom preduzeću pribavio korist u vidu mogućnosti korištenja postavljene montažno/demontažne konstrukcije za ljetnju baštu na navedenoj parceli bez obaveze predhodnog pribavljanja građevinske dozvole.

 

4. Dana 04.09.2015.godine, postupajući kao šef Odjeljenja za prostorno planiranje i imovinsko pravne poslove Vlade Brčko distrikta BiH, donio Rješenje kojim se izdaju lokacijski uslovi preduzeću ... d.o.o. iz Gradačca za izgradnju poslovno –proizvodno-stambenog objekta spratnosti P i P+Pk i ograde na urbanističkoj parceli formiranoj od dijela zemljišta označenog kao k.č.br.19/2 i k.č. br.19/3 K.O. „Grbavica“ ,stambeno naselje Grbavica u Brčkom iako je bio svjestan da je Grafički izvod iz regulacionog plana stambenog naselja Grbavica,koji se nalazio u prilogu tog rješenja i činio njegov sastavni dio , u suprotnosti sa važećim Regulacionim planom naselja Grbavica jer je grafičkim izvodom predviđeno da granica između zone zaštitnog pojasa magistralnog puta Brčko -Šamac i zone građenja stambeno- poslovnog bloka bude građevinska linija stambeno- poslovnog bloka i građevinskih parcela koje se formiraju a ne regulaciona linija što je uslovilo da je granica planirane građevinske parcele i građevinska linija traženog objekta bude nepravilno postavljena prema magistralnom putu, jer nije ispoštovan propisana dužina zaštinog pojasa magistralnog puta od 20 metara od linije putnog pojasa, propisana članom 42,43,44 Zakona o putevima Brčko distrikta BiH, što je ujedno i građeviska linija do koje se može graditi, čime je,na opisani način preduzeću ... pribavio korist u vidu sticanja lokacijskih uslova na predmetnoj parceli a da za to nije bilo zakonskog osnova.

 

dakle kao službeno lice u Brčko distriktu Bosne i Hecegovine iskorištavanjem svog službenog položaja pribavio drugom kakvu korist

 

2

Ljoljić Đurđević Gabriela

 

5. Dana 13.08.2015. godine, u Brčkom, radeći na radnom mjestu asistenta za plansku dokumentaciju u Odjeljenju za prostorno planiranje i imovinsko pravne poslove Vlade Brčko distrikta BiH, sačinila i potpisala Nacrt Rješenja o izdavanju lokacijskih uslova preduzeću ... d.o.o. Gradačac broj UP-I-22-001922/15,kao prijedlog upravnog akta kao i akt - Grafički izvod iz regulacionog plana stambenog naselja Grbavica iako je bila svjesna da je isti u suprotnosti sa važećim Regulacionim planom naselja Grbavica, jer je grafičkim izvodom predvidjela da granica između zone zaštitnog pojasa magistralnog puta Brčko –Šamac i zone građenja stambeno-poslovnog bloka bude građevinska linija stambeno- poslovnog bloka i građevinskih parcela koje se formiraju a ne regulaciona linija što je uslovilo da je granica planirane građevinske parcele i građevinska linija traženog objekta bude nepravilno postavljena prema magistralnom putu, jer nije ispoštovan propisana dužina zaštitnog pojasa magistralnog puta od 20 metara od linije putnog pojasa propisana članom 42,43,44 Zakona o putevima Brčko distrikta BiH ,što je ujedno i građeviska linija do koje se može graditi, te iste akte proslijedila šefu odjeljenja za prostorno planiranje i imovinsko pravne poslove Vlade Brčko distrikta BiH,koji dana 04.09.2015.navedene akte pregledao i potpisao Rješenje kojim se zdaju lokacijski uslovi ... d.o.o.iz Gradačca za izgradnju poslovno –proizvodno-stambenog objekta spratnosti P i P+Pk i ograde na urbanističkoj parceli formiranoj od dijela zemljišta označenog kao k.č.br.19/2 i k.č. br.19/3 K.O. „Grbavica“, stambeno naselje Grbavica u Brčkom, čime je, na opisani način preduzeću ... pribavila korist u vidu sticanja lokacijskih uslova na predmetnoj parceli a da za to nije bilo zakonskog osnova.

 

dakle kao službeno lice u Brčko distriktu Bosne i Hecegovine iskorištavanjem svog službenog ovlaštenja pribavila drugom kakvu korist

čime su Ismet Dedeić radnjama opisanim pod tačkom 1. počinio krivično djelo Protivzakonito posredovanje iz člana 376 stav 2 Krivičnog zakona Brčko distrikta BiH a radnjama opisanim pod tačkama 2,3, i 4 produženo krivično djelo Zloupotreba položaja ili ovlaštenja iz člana 377 stav 1, a u vezi sa članom 55 istog zakona ,dok je Gabriela Ljoljić Đurđević radnjama opisanim pod tačkom 5. počinila krivično djelo Zloupotreba položaja ili ovlaštenja iz člana 377 stav 1 istog zakona

 

***

4.Prijedlog za određivanje mjera zabrane prema Dedeić Ismetu

 

S obzirom da iz materijlne dokumentacije priložene uz optužnicu nedvosmisleno proizilazi da Dedeić Ismet osim državljanstva ... ,posjeduje i državljanstvo i pasoše Republike ... ,kao i Kraljevine ... ,te da istom porodica(supruga i sin) žive u Kraljevini ... a kćerka u Republici ... ,te da on ne posjeduje bilo kakve nekretnine na teritoriji Bosne i Hercegovine smatram da postoje okolnosti koje ukazuju da bi isti mogao pobjeći ili otići u inostranstvo, te na taj način onemogućiti uspješno vođenje krivičnog postupka protiv njega pokrenutog ovom optužnicom.

 

Stoga, predlažem Osnovnom sudu Brčko distikta BiH da shodno članu 126 stav 2 i 126 b Zakona o Krivičnom postupku Brčko distrikta BiH , Dedeić Ismetu kao obezbjeđenje njegovog prisustva i uspješnog vođenja krvičnog postupka izrekne sledeće mjere zabrane putovanja :

 

1) privremeno oduzimanje putnih isprava i to:

 

-Pasoš Republike ... broj ... izdat 2008. godine rok važnosti do 25.08.2018.godine,

-Pasoš Kraljevine ... broj ... rok važnosti do 04.01.2018.godine , -Pasoš ... broj ... uz zabranu izdavanja novog.

2) zabranu korištenja lične karte broj ... izdate od strane Javnog registra Vlade Brčko distrikta BiH za prelazak državne granice BiH

3

***

________________________________________________________________

Preduzimanje radnji krivičnog gonjenja prema određenoj osobi ne znači da je ta osoba zaista i odgovorna za počinjenje krivičnog djela. Prema principu presumpcije nevinosti, svako se smatra nevinim za krivično djelo dok se pravosnažnom presudom ne utvrdi njegova krivica

Copyright (c) 2006-2020 portal InfoBrcko.com Sva prava zadržana. Sadržaji objavljeni na portalu InfoBrcko.com se mogu prenositi uz obavezno navođenje izvora i linka na orginalni tekst. info@infobrcko.com